Currently TXing
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
0 %
0%
3 days, 13 hrs, 43 mins, 21 s 3 days, 13 hrs, 16 mins, 3 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda /
7%
21.42 GB 1.45 GB 24.11 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Denver) Callsign
2022-01-25 07:40:42WB7RWS
Last Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-01-24 23:28:31TA3DEEALL TA3DEE 3
Todays Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-01-24 23:28:31TA3DEEALL TA3DEE 3
2022-01-24 23:28:14TA3DEEALL TA3DEE 3
2022-01-24 23:28:05TA3DEEALL TA3DEE 3
Alltime Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway
2022-01-24 23:28:31TA3DEEALL TA3DEE
2022-01-17 12:03:46W2RONALL W2RON
2022-01-02 20:42:04N7MKYALL N7MKY
2022-01-02 11:13:33HP1RDCALL HP1RDC
2022-01-02 09:10:36K6SMGALL K6SMG
2021-12-30 18:44:27WB7RWSALL WB7RWS
2021-12-27 11:12:25N2SNCALL N2SNC
2021-12-24 22:22:46VE7UDTALL VE7UDT
2021-12-21 07:37:41NH7AQALL NH7AQ
2021-12-19 12:15:18KC3SOKALL KC3SOK
2021-12-19 11:34:25W3ZAPALL W3ZAP
2021-12-16 19:16:29KD2LRXALL N7MKY
2021-12-16 19:12:03KGØBK40821F5RDe N7MKY
2021-12-16 19:07:33KD2MSU*****F005r N7MKY
2021-12-16 19:05:43KK7AYJ40821H5U0H N7MKY
2021-12-16 19:02:28KD2NCO*****HFUEN N7MKY
2021-12-16 18:47:35AC2AE*****G0A9Y N7MKY
2021-12-16 18:45:25NB9D/NEIL40821HFN1U N7MKY
2021-12-16 18:42:37N5DWR*****F53HY N7MKY
2021-12-16 18:39:50W4EAEALL N7MKY
2021-12-16 18:32:56N7LGN-NDALL N7MKY
2021-12-16 12:08:06KG7CHH*****G0KHe N7MKY
2021-12-15 21:46:41KFØAUW*****FA4tp N7MKY
2021-12-15 21:45:23K7SU*****H5F8G N7MKY
2021-12-15 16:47:09KJ7RBS-JDN43210F5Rpr N7MKY
2021-12-15 16:45:30K7SU-KELLY*****F05s1 N7MKY
2021-12-15 09:43:33W7PQD43210FAD4b N7MKY
2021-12-15 08:32:55KB7SQSALL N7MKY
2021-12-15 08:32:16K7MVA/RALL N7MKY
2021-12-14 14:59:00KD7IYA*****HFJeG N7MKY
2021-12-14 14:58:46WA7SDO*****EBQob N7MKY
2021-12-09 20:53:14N8HUB-ANDY40821H04VV N7MKY
2021-12-09 20:51:28N2RGA*****G0YkM N7MKY
2021-12-09 20:44:02VA3AZV40821G07lQ N7MKY
2021-12-09 20:38:48K2CVD*****EAANf N7MKY
2021-12-09 20:17:31WW2WW-TIM*****G08kr N7MKY
2021-12-09 20:15:43K2ACD*****F5kKP N7MKY
2021-12-09 20:11:30KD2YIX40821EB4m4 N7MKY
2021-12-09 19:41:12JA1WLQ-3ØØ*****FAKwD N7MKY
2021-12-09 18:52:02N2HVRALL N7MKY
2021-12-09 18:46:05KD2YIX-740821EB4m4 N7MKY
2021-12-09 18:34:03KØGIO*****FA7mv N7MKY
2021-12-09 14:50:38W7BNT*****F02EZ N7MKY
2021-12-09 13:06:28VA3DZZALL VA3DZZ
2021-12-07 10:09:48K7REXALL K7REX
2021-12-06 17:49:09N7MKYFT3ØØ*****FADT7 N7MKY
2021-12-06 17:02:39KJ7JAS-DON83066G0ajK N7MKY
2021-12-04 11:52:30TB2MCKALL TB2MCK
2021-12-02 19:25:21KI4VRO40821H0DC2 N7LGN
2021-12-02 19:15:30KD2NVBALL N7LGN
2021-12-01 16:35:45WA7IT-PAT83066F0JQO N7LGN
2021-11-30 18:49:44W7MHRALL W7MHR
2021-11-27 23:29:00KA7QQVALL KA7QQV
2021-11-25 19:41:26KB2SZB40821H5HNY N7LGN
2021-11-25 12:07:42KK7BKE*****EBVyy N7LGN
2021-11-24 15:47:28KC8TPUALL KC8TPU
2021-11-19 19:45:00KJ7TTV*****EBnGg N7LGN
2021-11-17 17:17:36N7MKYFT4ØØ*****F05QT N7LGN
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2022-01-25, 07:41:46 (America/Denver) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard